کبری

21/1/15
6
6
3
28
پنجره ی تاريکي را باز کردي و نور.........

سرعت نداشت و فيزيک معلمش ديني بود

جغرافيا جبر داشت و کبري.............

تخم مرغ هايش چيني بود................
 
  • تشکر
واکنش‌ها: ALI.M.R