چشمان پاک

«چشمان پاک»
هر دم به انتظار
چشمانم براست
گفتنی هاست که تو
می آیی در یکی از این جمعه ها

باز هم می گویند
زمزمه های تنش اب
او در کنار توست
نیست چشمان تو پاک

شاخه های گل یاس
التماسهای زیر لب
سرخی خورشید غروب جمعه
اشک ها را به خون تبدیل کرد

باز هم می گویند
ثانیه ها با حرکت به سمت راست
او در کنار توست
نیست چشمان تو پاک

مشتم بر روی قران کریم
قسمی به سر شکسته ی علی
با دیدن یک لحظه روی ماه او
راضیم نیاید در بدنم،هیچ دم دیگری

باز هم می گویند
بادها،با سوزهای دلخراش
او در کنار توست
نیست چشمان تو پاک

عمرم در انتظار روز موعود
دفترم دگر ندارد برگی
گفتنی هاست که بعد مرگ
بر چشم منتظرانت آیی

اما بازهم می گوید
آن فرشته ی نجات
او در کنارت بود
نیست چشمان تو پاک