هديه

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
من از نهايت شب حرف ميزنم
من از نهايت تاريکي
و از نهايت شب حرف ميزنم

اگر به خانهء من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور
و يک دريچه که از آن
به ازدحام کوچهء خوشبخت بنگرم.
فروغ فرخزاد