نیم پرده دیاتونیک و کروماتیک

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
در موسیقی دو نوع فاصله نیم پرده ای وجود دارد که یکی نیم پرده ای که به شکل طبیعی در الگوی گام وجود دارد مثل می - فا یا سی - دو . به این نوع نیم پرده ، دیاتونیک میگوییم .
نیم پرده ای را که در الگوی گام طبیعی وجود ندارد ، نیم پرده کروماتیک می نامیم . این نیم پرده را با استفاده از علامات تغییر دهنده ایجاد می کنیم . مثل فا تا فادیز .

در نیم پرده دیاتونیک دو نتی که فاصله نیم پرده می سازند ، دو اسم نت دارند . مثل می - فا ، دو - ر بمل .
در نیم پرده کروماتیک دو نتی که فاصله نیم پرده می سازند ، یک اسم نت دارند . مثل فا - فادیز ، لا - لابمل .
 
نیم پرده دیاتونیک:همواره میان دو نت غیرهمنام و پیاپی وجود دارد که هر دو نت میتوانند با یا بدون نشانه های تغیردهنده(بمل یا دیز) باشند.
نیم پرده کروماتیک:میان دو نت همنام و جای همانند روی حامل قرار دارد ( یک نت و همان نت که دیز یا بمل شده است) یعنی یکی از دو نت باید دارای نشانه تغییر دهنده باشد.