نتهای مایگی(Tonal)و مقامی(Modal)

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
در کلیه گامهای دیاتونیک درجات یکم و چهارم و پنجم و هشتم نسبت به تونیک فاصله درست دارند و جزء نتهای اصلی گام محسوب میشوند و به آنها نتهای مایگی (تنال) می گویند. ولی درجات سوم و ششم و هفتم متغیرند, یعنی ممکن است فاصله آنها نصبت به تونیک بزرگ یا کوچک باشد و کوچک بودن مد گامها بستگی به این درجات دارد.(مد عبارت است از مکان نسبی صداها(نتها)در فاصله اکتاو نسبت به تونیک) البته در موسیقی مشرق علاوه بر درجات فوق از درجه دوم نیز بای تغییر مد استفاده شده است.
اگر درجه سوم وششم وهفتم گام ماژور را نیم پرده کروماتیک پائین بیاوریم گام ماژور تغییر مقام (مد) میدهد و به گام کوچک نظری تبدیل میشود.
در صورتی که در گام دو مینور نت می بمل با فا فاصله یک پرده (دوم بزرگ) و با نت دو (تونیک) فاصله سوم کوچک دارد به دلیل همین ویژگیهای مختلف در فواصل, مد آهنگی دو ماژور را ماژور و مینور را مینور مینامند با اینکه هر دو همنام هستند.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar و saeed1364