میکرفن من صدا رو با ولوم پاین میگیره

6/11/09
696
26
0
مریخ
میکرفن من صدا رو با ولوم پاین میگیره خیلی هم پاین تقریبا 24-db رکرد میکنه
مشکل دیگه ای هم داره که فکر کنم مربوط به مشکلات اشتراک کار بری که از یک باند صدا رو میگیره از باند چپ
mc=aqta tm-605