من و تو


من و تو


منم و يه دست خالي---------------- من و قصه خيالي
منم و دو پاي خسته ---------------- من و كوله بار بسته
من و ارزوي بر باد-------------------- من و يك خاطره در ياد
من و پاهاي پياده ------------------- من و روبروم يه جاده
كه ميره به بينهايت ----------------- ميره تا خود قيامت
من و گريه شبونه-------------------- من و حس عاشقونه
تو و يك دنيا جدايي------------------ تو و حس بي وفايي
مثل بغضي تو گلومي -------------- تو هنوزم روبرومي....​