من كي هستم!؟

6/11/09
696
26
0
مریخ
رفت اون روزها رسیدم به شبه سیاه
دل کندم از خوبیا دیدم خودم رو بی خدا
دیگه دوست ندارم ببینم توی اینه ها
جای خودم یک خالیه پر از گناه
دیگه من نه اون منه پر از دویدنم
یک ساکن پر از ارزویه رسیدنم
شب تو رو فرا گرفته چرا نمیبینی
چرا از غصه ای خودت اروم نمی گیری
چرا این همه چرا برای خودت ساختی
چرا ساختی با شبی که براه انداختی
بشکن این شبا رو بزار دوباره بتابه
نساز با شبی که توش ستاره نداره