معکوس فاصله ها Inversion of intervals

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
اگر نت بم (اول) یک فاصله را یک اکتاو بالا و بعد از نت زیر (دوم) قرار دهیم و یا اگر نت زیر (دوم) یک فاصله را یک اکتاو پایین بیاوریم و قبل از نت بم (اول) قرار دهیم فاصله معکوس میشود.
ضمنا" معکوس فاصله های درست همیشه درست است, معکوس فاصله های بزرگ همیشه کوچک است و بعکس.
معکوس فاصله های کاسته همیشه افزوده است و بعکس.
معکوس فاصله های افزوده تر همیشه کاسته تر است و بعکس.