معرفی باند مانیتور کاملا حرفه ای

18/9/09
69
28
18
تبریز
سلام :
من که اینا رو مصلحت میدونم (هر کی استفاده کرده پشیمون نشده )
Mackie
HR 824
Genelec 8050A
Genelec 8040A