مرغ دل

مرغ دلم رها شده از قفس شکسته اش
باز مکن تو ای هوس ان پر و بال بسته اش

میل پریدنش مده ور نه رود به هر کران
باز اسیر می شود در کف دست این و آن