مدلاسیون آن هارمونیک

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
آن هارمونیک عبارت است از صدا دهندگی یکسان عناصری (آکردها,صداها) که از لحاظ نت نویسی و تعلق تنال متفاوت هستند.
چنانچه در آکردی که میان تنالیته ها مشترک است,این گونه تبدیل آن هارمونیک یک یا چند صدا صورت میگیرد,به طوری که ساختار فاصله ی آکرد به صورت دیگری درآید,مدلاسیون را آن هارمونیک مینامند.
این گونه تبدیل آن هارمونیک معمولا با تغییر گرایش های نیم پرده ای بالا رونده به پایین رونده یا برعکس و همچنین پیدایش این گونه گرایش ه ای جدید همراه است.
همه این موارد باعث کوتاهی,تازگی و جذابیت در عبور به تنالیتهء جدید می گردد.
اگر تنالیته ای به طور کامل تبدیل به آن هارمونیک گردد(سی ماژوربه جای دوبمل ماژور,می بمل مینور به جای ر دیز مینور,سل بمل ماژور به جای فا دیز ماژور)در آن صورت ساختار فاصله ای آکردها تغییر نمیابد و در اینجا مولاسیون آن هارمونیکبه وجود نمی آید.
شیوه های عمدهء رایج برای مدلاسیون آن هارمونیک,به طور یکسان برای خروج موقت نیز مناسب هستند.
یکی از ویژگی های مدلاسیون آن هارمونیک این است که آکرد واسطه آن میتواند تا حدی به طور هم زمان ,مدلاسیون کننده نیز باشد(مشروط بر اینکه گرایش آن در تنالیته جدید بسیار واضح باشد.)
کوتاه بودن عبورهای آن هارمونیک نیز بدون در نظر گرفتن دوری بیش از حد تنالیته های پیوند یافته تا حدودی ناشی از همین مسئله است.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: jamehdarAn و R-A