مبانی موسیقی

امیرحسین به نژاد

تیم مدیریت
مدیر کل
19/7/09
1,312
2,849
113
38
تهران
www.amirbehnejad.com
صوت
با مرتعش شدن اجسام مانند میزی که به آن مشت کوبیده شود یا سیمی که بر آن زخمه زده باشند صوت پدید می آید. نوسان ها از طریق یک واسطه ( به طور معمول هوا ) به گوش ما منتقل می شود. بر اثر این نوسان ها پرده گوش به ارتعاش در می آید و پیامهای عصبی یا سیگنالی به مغز می رسد.

موسیقی
بخشی از جهان صوتی و هنری است که مبتنی بر نظام اصوات در قالب زمان.

ویژگی صداهای موسیقیایی
موسیقی از راه شناخت چهار ویژگی صداهای موسیقیائی یعنی زیر و بمی (ارتفاع صوت) داینامیک (شدت صوت) رنگ صوتی و کشش (مدت تداوم صوت) از صداهای غیر موسیقیائی متمایز می کنیم.

ارتفاع صوت
زیرو بم بودن یک صوت نسبت به دیگر اصوات را ارتفاع صوتی می گویند. بی تردید متوجه شده اید که اغلب مردان با صدائی بم تر از زنان و کودکان صحبت می کنند و آواز می خوانند - زیر و بمی صداها با فرکانس نوسان های آنها تعیین می شود. هر چه نوسان ها تند تر باشد صداها زیر تر و هر چه نوسان ها کند تر باشد صداها بم تر خواهد بود به طور مثال از میان دو سیم که بلندای متفاوتی دارند ولی کشیدگی و قطرشان یکی است – سیم کوتاهتر با ضخمه زدن صدائی زیرتر ایجاد می کند و سیم بلندتر صدائی بم تر ایجاد خواهد کرد. مثلا سیم های به نسبت کوتاه ویولن صدائی زیرتر از سیم های کنتر باس بوجود می آورند.

صوت و شنوایی
در زمان ضبط صدا آنچه حقیقتاً در پی آن هستیم گرفتن صدا و نگهداری آن است بنابراین یک اتفاق واقعی را میتوان چندی بعد به همان صورت باز سازی کرد. اگر بر این باور باشیم صدا نوعی پیام است که ادراک مغز را بیان می دارد و یا به تعبیر بهتر، صدا محرکی فیزیکی است که به گوش میرسد. می توان فرآیند صدا را به سه قسمت تقسیم کرد 1- ماهیت محرک 2- ویژگی های گوش به عنوان یک مبدل الکتریکی 3- سایکو آکوستیک شنوائی. قسمت سایکو آکوستیک با این موضوع ارتباط دارد که چگونه و چرا یک محرک ، صوت ویژه ای را به گونه ای معین تعیین می کند. با پی بردن به ماهیت فیزیکی صدا و اینکه چگونه گوش آن را از پدیده ای فیزیکی به پدیده ای حسی تبدیل می کند ، می توانیم بفهمیم چه باید کرد تا صدای ضبط شده تداعی گر اثری خاص باشد.

فاصله
تفاوت زیرو بمی و ارتفاع دو صدای موسیقیایی فاصله نام دارد. فاصله میان بم ترین و زیرترین صدائی که یک آوازه خوان یا یک ساز میتواند اجرا کند وسعت صوتی یا به طور ساده وسعت نامیده می شود .

داینامیک
میزان شدت صدا در موسیقی داینامیک نامیده میشود به طور مثال هر قدر سیم گیتار شدیدتر نواخته شود صدای پدید آمده قوی تر خواهد بود و هر قدر آرامتر نواخته شود صدای پدید آمده ضعیف تر خواهد بود ( تعیین دینامیک نیز مانند بسیاری دیگر از عناصر موسیقی مطلق نیست ، هر صدا نسبت به صدای مجاورش دینامیکی ملایم یا قوی دارد).

رنگ صوتی Tone colour
کیفیتی که صدا های مختلف را از یکدیگر متمایز می سازد رنگ صوتی نامیده می شود ( حتی هنگامی که ترمپت و فلوت صدایی واحد را با دینامیک یکسان بنوازد صدایشان را از یکدیگر تشخیص میدهیم این بخاطر رنگ صوتی هر یک است که نسبت به یکدیگر متمایز میباشند ).

دیرند (کشش)
دیرن یعنی مدت زمانی که یک صدای موسیقیایی ادامه می یابد. روشن است که یک آهنگ موسیقی از صداهایی تشکیل شده که غالباً ارزش های زمانی متفاوتی دارند یعنی بعضی کوتاه تر و بعضی کشیده تر می شوند.

نت
برای هر صدای موسیقیایی یک نشانه یا یک علامت وجود دارد که به آن نت گفته می شود. نت در زبان معمولی به معنای یادداشت ، نامه غیر رسمی ، سند و ...... می باشد. اما در زبان معمولی موسیقی گاه به معنی کلاوی پیانو ، آهنگ ، نغمه و بالاخره در زبان فنی موسیقی به معنی نشانه موسیقی و حروف الفبای موسیقی می باشد.

نام نت ها
برای همه صداهای موسیقیایی از بم ترین تا زیرترین آنها فقط هفت نام وجود دارد این نام های هفت گانه در برخی کشورهای غربی با کلمات تک هجایی و در برخی به صورت الفبایی به شرط زیر تلفظ می شود.

 
  • تشکر
واکنش‌ها: 2 کاربران