قلب آفتاب

4/4/10
31
6
0
. زحل.
آنگاه که قلب آفتاب میشکند...به یاد قلب شکسته و غمگین من باش../ آنگاه که آبشار آسمان زمین را سیراب میکند ...به یاد چشمان اشک بار من باش........................البته نمیدونم از کیه