فيلترها Filters

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
فيلترها يکسری اکولايزرهای خاص هستند که کاربرد ویژه ای دارند.

1. Peaking همان اکولايزرهای پارا گرافيک هستند و تفاوت آنها با پاراگرافيک در اين است که دارای يک پيچ هستند که ميتوانيم با آن سوئيپ کنيم و در اکولايزرهای مختلف حرکت کنيم بدون آنکه (Gain) تغيير کند ؛ فريکانس و گين را خودمان تنظيم مي کنيم .

2. Shelving مانند اکولايزرهاي موجود در ضبط ، برای کنترل بيس و تريبل که فقط گين دست ماست و فريکانس و Q نشان داده نمي شود.

3. Rolloff فيترهايي هستند که از يکسری فريکانس به پايين يا بالا را ميبندندو شامل 3 گزينه هستند:
Low pass (Hi_Cut) از يکسری فريکانس به بالا را که برايش مشخص ميکنيم با شيب ميبندد. مثلاً براي جلوگيری از نشت Hi-Hat در ميکروفون Kick
Hi pass (Low_Cut) دقيقاً عکس عمل گزينه قبل را انجام مي دهد و از فريکانس تعريف شده به پايين را ميبندد. مثلاً در رکورد ساز گيتار ميتوانيم از فريکانس 80 هرتز به پايين را ببنديم تا صداهاي مزاحم با فريکانس پايينتر رکورد نشوند.(بمترين نت گيتار نت مي با فريکانس 82 هرتز مي باشد)

Mid pass که ترکيبي از دو گزينه بالاست ، هر دو را ميتواند ببندد و کاربرد کمتری دارد.(مثلاً در راديويي يا تلفني کردن صدا استفاده ميشود.)

نکته:
گوش انسان در محدوده Midrange نسبت به بقيه فريکانسها حساس تر است.(اگر صدا فقط در محدودة Low يا Hi باشد ،مفهوم نيست)
بمترين صدا در موسيقی صداي گيتار بيس با فريکانس 41 هرتز در پايين ترين نت ميباشد.بعد از گيتار بيس،Kick با فريکانس 60 هرتز بمترين صدا در بين آلات موسيقي را دارد. بمترين صداي انسان نمي تواند فريکانسی پايين تر از 80 هرتز داشته باشد.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 2 کاربران