فواصل کاسته و افزوده

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
فاصله افزوده :

اگر به فواصل درست و بزرگ نیم پرده اضافه کنیم ، فاصله به دست آمده را فاصله افزوده میگوییم . با اضافه کردن یا کاستن نیم پرده به فواصل درست فواصل درست و کوچک به دست نمی آید ( در موسیقی فاصله دوم ، چهارم و پنجم و ششم افزوده مورد استفاده دارند ).
مثال :
1- همانطور که میدانید فاصله بین نت فا تا نت سل یک فاصله دوم بزرگ میباشد و با اضافه کردن یک نیم پرده به نت سل ( #g) ، اکنون فاصله دوم افزوده را به وجود آورده ایم و فاصله بین نت می تا نت سل دیز را یک فاصله دوم افزوده می نامیم .
2- فاصله بین نت فا تا نت سی بمل یک فاصله چهارم درست میباشد و با اضافه کردن نیم پرده به نت سی بمل که در واقع سی بکار ( b ) میشود تشکیل یک فاصله چهارم افزوده را داده ایم و فاصله بین نت فا تا نت سی را یک فاصله چهارم افزوده می نامیم .

فاصله کاسته :

اگر از فواصل درست و کوچک نیم پرده کم کنیم ، فاصله به دست آمده را فاصله کاسته می نامیم . ( در موسیقی از فاصله پنجم و هفتم کاسته استفاده میشود ).
مثال :
فاصله بین نت می تا نت سی یک فاصله پنجم درست میباشد و با کسر کردن نیم پرده به نت سی که همان سی بمل میشود تشکیل یک فاصله پنجم کاسته را داده ایم و فاصله بین نت می تا نت سی بمل را یک فاصله پنجم کاسته می نامیم .