فاصله موسیقی Musical interval

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
در موسیقی اختلاف زیر وبمی (زیراییPitch ) یا نسبت تواتر میان دو صدا را فاصله می گویند.
فاصله دو نت پی در پی را (متصل:Connected ) و غیر از ان را (منفصلDetached ) می گویند.
بعضی از فاصلهای متصل که به هم نزدیک ترند نیم پرده و انهایی که دورترند پرده نامیده میشوند.
فاصله را همیشه بالا رونده حساب میکنند.
هر فاصله به نام شماره نتهای تشکیل دهنده آن نامیده میشود.
بدیهی است که تعداد فاصله های میانیه هر فاصله همیشه یکی کمتر از شماره نام آن است.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: saeed1364