فاصله مطبوع و نامطبوع در موسیقی

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
ترکیب دو یا چند نت که همزمان شنیده میشوند ( فاصله هارمونیک ) اگر احساس ختم ، آرامش و استراحت بدهد را فاصله مطبوع و اگر احساس هیجان ، انتظار و کشش ( مانند موزیک صحنه های اکشن و یا ترسناک فیلم ها ) داشته باشد فاصله نامطبوع میگویند .

فواصل همصدا ( فاصله اول ) ، پنجم و اکتاو هارمونیک ، مطبوع کامل هستند .
هیچ گونه ناخوشایندی در شنیدن همزمان آنها وجود ندارد و ترکیب آنها حالتی تو خالی ایجاد میکند . توقف روی این فواصل یا این درجات حالت آرامش و ختم ایجاد میکند و به آن کادانس میگویند .
مثال :
اجرای همزمان 2 نت دو ( در اکتاو مشابه )

فواصل سوم و ششم هارمونیک ( بزرگ و کوچک ) ، نیمه مطبوع هستند .
مثال :
فاصله بین نت سل و می که یک فاصله ششم بزرگ میباشد و اجرای همزمان این دو نت احساس نیمه مطبوعی حاصل میکند .
فاصله بین نت سل و سی که یک فاصله سوم بزرگ میباشد و اجرای همزمان این دو نت احساس نیمه مطبوعی حاصل میکند .

فواصل دوم ( بزرگ و کوچک ) و هفتم ( بزرگ و کوچک ) هارمونیک ، نامطبوع هستند و توقف روی این فواصل ایجاد کشش برای رفتن روی فواصل مطبوع تر را میکند که به آن حل فاصله نامطبوع میگویند .
مثال :
فاصله بین نت می و فا که یک فاصله دوم کوچک میباشد و اجرای همزمان این دو نت احساس نا مطبوعی حاصل میکند .
فاصله بین نت می و ر بمل که یک فاصله هفتم کوچک میباشد و اجرای همزمان این دو نت احساس نا مطبوعی حاصل میکند .

فاصله چهارم را فاصله مطبوع آمیخته میگویند ، چون در بعضی موسیقی ها ( مثل موزیک سنتی کشورمان ) این فاصله مطبوع و در گونه های دیگر این فاصله نامطبوع است .
تمام فواصل افزوده و کاسته ، نامطبوع هستند .

در موزیکی که همزمان چند نت در آن شنیده میشود ( دارای هارمونی میباشد ) استفاده منحصر و مداوم از از فواصل مطبوع ، موسیقی را کم کشش و کم هیجان میکند . به آندسته از دوستان و علاقه مندان به آهنگسازی ، توصیه میشود برای جذاب تر کردن آثار خود و ایجاد فراز و نشیب هارمونیک و کشش حتما از فواصل نا مطبوع در قسمتهای مورد نظر استفاده کنند .
پیشنهاد من قبل از استفاده از این فواصل ، اجرای آنها با ساز و گوش دادن خیلی دقیق به صدای ناشی از این فواصل میباشد که با درک آن ، بعدا در هنگام آهنگسازی در قسمتهای مورد نظر از فواصل مطبوع ، نیمه مطبوع ، نامطبوع و یا فاصله مطبوع آمیخته استفاده کنید .