عاشقی(بصورت خلاصه)

Guitar Love

هنرمند
2/1/10
300
262
63
جایی حوالیه خزان
عاشقی افتخار می خواد که ما نداریم
یه دله بی قرار می خواد که ما نداریم
عاشقی هم قطار می خواد که ما نداریم
پائیز و با بهار می خواد که ما نداریم
عاشقی همسایه می خواد که ما نداریم
برای عشق پایه می خواد که ما نداریم
عاشقی سایبون می خواد که ما نداریم
عشقو زیر بارون می خواد که ما نداریم
عاشقی همصدا می خواد که ما نداریم
ستاره رو با ماه می خواد که ما نداریم
عاشقی دلنواز می خواد که ما نداریم
یه حسه التماس می خواد که ما نداریم
عاشقی روز خوب می خواد که ما نداریم
خورشیدو بی غروب می خواد که ما نداریم.......