صورتگر

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
صورتگری آشفته حــــــــــــال


در فکر معشوقی محــــــــــــال


در بزم پرواز خیــــــــــــــــــال


بر بال اوهام سگـــــــــــــــــال
در مستی و قامت خمـــــــــــی


در یاد یک صورت همـــــــــی
صورت به درگاهــــــش کشید


چون صورتک مــــــاهی ندید


شاید در این وهـــــــــــم شدید


این صورتک آمــــــــــــد پدید
لیکــــــــن به بزم وصف وی


ورد دمش هیهات و هــــــــی
در رزم خاک و بی امــــــــان


با حربه ی آب عــــــــــــــیان


در حال احیای مکـــــــــــــان


فارغ ز دنیــــــــــــــا و زمان
در حــــــــال خود دیوانه وار


بر گرد صورت بی قــــــــرار
مجنون این لیــــــــــلای ناب


در حــــــال بیداری و خـواب


بر بوم این خـــــــــاک تراب


با یک خمــــــیر آب و خـاک
هر لحظه اش دیوان مهـــــر


این کار او چون مکر وسحر
صورت به اتمـــــامش رسید


عالم مثالــــــــــــــش را ندید


صورتگر از جــــــایش پرید


ای حــــــــالت از خلقت پدید
از شوق او شیطـــان غریب


هر لحظه او مردم فــــــریب
صورتگر از دنیا جـــــــــــدا


در خلق صورتها خــــــــــدا


بر روی دوشش یــــک ردا


در راه او مردم فـــــــــــــدا
در عدل خود مست و خمار


در بزم او عالم قمـــــــــــار
وی خالق دنیای شـــــــــاد
صورتگر افکــــــــار و یاد


نقاش طوفان است و بـــاد


او خالق نامـــــــــرد و راد
در مستی شراب و مـــــی


صورتگری تفـــــریح وی
عدلش پر از تبعید و کین


در نرد او شش بهــترین


میخانه اش دشت بریـــن


مستی او اثبات دیــــــــن