صبر

21/1/15
6
6
3
28
صبر کردم علف زیر پایم سبز شد

صبرکردم مقصد تنها و تنها قبر شد

قلب سبزم در چای تلخ ات حل شد

پای لغزانم از ته خط هم رد شد ...
 
  • تشکر
واکنش‌ها: ALI.M.R