شور عشق

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
کاروان دل مسیرش کعبه چشمان یار
دیدگانش شمع و دل بر گرد ائ پروانه وار

تیر مژگانش به دل زخمی عمیق و کهنه زد
مرحمش یک بوسه از لعل لبان آن نگار

عشق تو همچون قمار و من همیشه تاس آن
گر که شش ناید دهم من جان خود در این قمار

در سلوک لحظه معراج عشقت لحظههایم در سرور
فارغ از هر خستگی من راهیم تا آسمان دیوانه وار

زورق شعرم به سویت راهی و ساحل توئی
از شراب عشق تو من شادم و مست و خمار

سان ببرم روی قله در شب تکمیل ماه
روی تو چون ماهو من در فتح رویت بی قرار

کاعنات از وصف عشقت در عجب کیشند و مات
قمری قلبم به سان طعمه قرقی عشقت در شکار

جان من عشق تو و جانان من رخسار تو
قلب امید از طواف عشق تو مدهوش و این پایان کار