شروع کار ارکسترال

20/1/16
282
196
43
37
تبریز
امیدوارم منظورمو برسونم . برای شروع راه در زمینه آهنگسازی در سبک ارکسترال چه مراحلی رو طی کنم بهتر به نتیجه میرسم؟ مبحث تئوری و گام ها و ... رو از این سایت یاد گرفتم.اونجور که فهمیدم باید سازشناسی رو هم کامل بدونم.آیا ضروریه همشو بدونم ؟ کتاب جامعی برای معرفی پیشنهاد دارین ؟ و بعد اون چی؟