شراب

4/4/10
31
6
0
. زحل.
بدین افسونگری وحشی نگاهی / مزن بر چهره رنگ بیگناهی / شرابی تو شراب زندگی بخش / شبی مینوشمت خواهی نخواهی /.......... فریدون مشیری