سکوت میکنم

سـکــوت مـیـکـنـم مــن بـرای دل تـــو . . . بـرای تـویی کـه سوزوندی خـودت رو

دیگه اشک من ریـخته روی دو چـشمام . . . کسی تو دلم نیست ؛ بدون تو تنهام

چـــرا قـسـمـتـم شـد دروغ و دورنـگـی . . . دلـم نـالـه مـیـخواد به جای قشنگی

دیگه سهم من شد از این عشق واهی . . . یـه قـلـب شـکـسـتـه بـدون پـناهی

گـنـاهـم چـی بـوده کـه از مـن گـذشتی . . . چـرا عـهـدتـو بـا دل مـن شـکستی

مـنـی کـه قـسـم رو حـضـورت میخوردم . . . چه کردی تـو با مـن که با تـو نموندم