سد سکوت

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
در گره های کور ذهن من


موج تشویش،


ساحل خشک فکرم را در هم می شکافت


شور شیدای باران چشمانم


شوق سیلاب،


بر کویر ترک خورده ی گونه هایم


آه


ای اشک چه شد تو را؟!


من تو را میخوانم


من تو را خواستارم و تو


تو با عشوه هایت در فرار


چشمه چشمم خشک خشک


قامت ابر دیدگانم خم


و سودای غارتگر فکرم


در تجلی یک بغض


باز هم در تشویشی بی پایان


سرفه های خشک قلم


بر تن معصوم ورق


دوباره زاییش نای رها


شعری پر بغض


سروده های دل با طعم اشکهایم


چشمه شعرم پر فوران


آری


آری اینک آتشفشان شعرم


وشعرم راوی ابر چشمانم


ببار قلم


ببار که که عمریست مدیونم به تو


در طوفان افکار کدر


کور سوی نوری از خروش


خروش چشمه قلب


شاید این تقدیر بود


تقدیر شوم چشمانم


بتاز قلم


بر بال شعر


بر دوش اسب خیال


که مرا


آه مرا از موج سکوت بربایی


حاشا


حاشا به افکارم


که در هزار توی این مرداب خفه


این تالاب تعفن فام


این کوره راهه شب شکن


این زندان سکوت گماست


گم و گیج


ولحظه هایش در حبس


مرا چه شد؟!


سکوت شوم:


لبهایم را دوخته ای


چشمانم را بسته ای


با افکارم چه خواهی کرد


افکارم را ای جلاد تشویش


تا کی گردن میزنی فریاد را


پس قلم بجنگ


بجنگ با این دیو سکوت


این جنگاور سلحشور


که قامتش چون چاهی عمیق است


ژرفای پر خفقانش بی تپش


سد سکوت را با تیشه ی فریادت بشکن


و ای ناجی رستن


رستن کفتران در قفس ماندهی ذهنم


پادزهر


پادزهری برای سم سکوتم


تو را خواستارم