ساقــــی کوثر

مستـــم و مستـــم ز ولای علــــی
در همـــــه احـــــوال ندارم غمــــی
چشم امیدم همه بر دست اوست
ساقــــی کوثر بــــه پیمبر وصــــی
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر