زیاد شدن تدریجی صدای ریتم

  • شروع کننده موضوع pacer
  • تاریخ شروع