رویا

  • شروع کننده موضوع parsa
  • تاریخ شروع
4/9/09
7
0
0
فارس-ك
اری شبی راکه تو را درخواب دید م خشکیده لبهای تو را سیراب دیدم
شب بودومن در اظطراب تیره گیها چون امدی انگار صد مهتاب دیدم

زان اتش عشقی که خودروشن نمودی رنگ رخت را چون شراب ناب دیدم
چون سر کشیدم در حریم خلوتت دل ناگاه تصویر خودم راقاب دیدم.....

گردن به تیغ عشق تو باید نهادن وقتی تو رابنشسته در محراب دیدم و....