روئیاهام

6/11/09
696
26
0
مریخ
دلم بی تو پر از خالیه
اینجا یه شبه پوشالیه
کوچه تو سکوت خوابیده
ماه به کوچه تابیده
من پشته پنجرهستم
از غم دوری تو خستم
دل به غم و غصه بستم
از بی کسی شکستم

همه انگار خوابیدن
تو فکر فردا نیستن
که صبح بیاد یا نیاد
که شب بره یا بخواد
حالا حالا بمونه
غم تو دلم مهمونه

من دیگه از شب خستم
به روئیاهام دل بستم
دیگه از غم شکستم
انقدر تو شب نشستم
امید و از کف دادم
تو این سکوت فریادم
نه مثله همه خوابم
تو این شبا بی تابم


داره کوچه میمیره
تو این شبایه تیره
داره گریش می گیره
دل که تو غم اسیره

شب داره میپره
دل از کوچه می کنه
روزایه من رسیده
از کوچه دل بریده
سیاهی و شب و تاری
بی کسی و بی قراری
نه باورم نمیشه
که تو برگشتی پیشه
این دله خسته و تارم
تو هستی و من دارم
دوباره تو رو کنارم
به چه روزگاری دارم​