راز

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
در ژرفای دلم


حرفی مدفون است


حرفی به بلندای پرواز ذهنم


ذهنی رها


با تو میگویم


با تو


می آییم


می رویم


پایان این است


آمدن و رفتن از چیست؟


من میدانم


تو هم میدانی


چرخیست پر از حس عدم


پر از خفقان مرگ


مرگ باورها


آمدن:


نهایت یک شهوت دنی


یک لحظه


رفتن:


نهایت یک عمر


یک لحظه


راز در دل خفته را با تو میگویم


پس بدان


زندگی


بازی گل یا پوچ است


حاصل یکیست


همیشه پوچه پوچ