رازقی

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
توی یه گلدون بی آب و علف یه گل خوشگل رازقی شگفت
واسه بیرون اومدن از خاک سرد رازقی از خستگی هیچی نگفت
گلدون شکسته کوچیک ما پشت یه پنجره شیشه ای بود
رازقی چش تو چش باد صبا عاشق باغ پر از میوه ای بود
اما هر وقت که میخواست پر بزنه شیشه سد محکمی واسش میساخت
اما باز تو فرصتی تازه و نو دوباره رو اسب خواب به باغ می تاخت
شبا رویای گلای توی باغ واسه اون قشنگترین منظره بود
رفتنش فقط تا صبح طول می کشید با سپیده اون دیگه تو باغ نبود
رازقی خسته تر از همیشه بود اما باز تو یاد اون پر از امید
تا یه شب تو خواب و رویائی که داشت خبری از گلای تو باغ ندید
صبح که شد دید توی باغ میوه بود خبری از شیشه و گلدون نمیدید
که یهو شبنمی از اون بالاها روی گلبرگای رازقی چکید
باغبون وقتی که دیده بود چطور رازقی تو حسرت باغ و گلاس
شبونه اونو اورده بود تو باغ آره این قصه رحمت خداس
حالا دیگه رازقی تنها نبود آخه اون دیگه تو باغ میوه بود
دیگه اونجا خبر از گلدون پیر خبری از زندون شیشه ای نبود