دوباره

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
دوباره , نم نم بارون , قلبی شکسته
چشمای گریون خیره به بارون درهای بسته
دوباره شهری پر از درد بی یار و یاور
اعدام فردا میخونه بی می قتلگاه باور
دوباره شبهای بی نور مرگ ستاره
تبعید خورشید قتل بهاران سرما دوباره
دوباره حقیقت و عدل جرم و گناهه
حکم نگاه لیلی به مجنون سنگسار و آهه
دوباره شبگرد خسته شمعهای خاموش
پروانه بی بال گاهای پرپر عشق فراموش
دوباره شاعری عاشق طعمه ی گوره
شبهای شعر قاتل رویا چه سوت و کوره
دوباره بیدای مجنون در وحشت باد
هیزم شکن باز سروُ کمر زد برس به فریاد
دوباره باید بمیریم از ترس فریاد
صدای خسته در قل و زنجیر زندان بیداد
دوباره گلبانگ گریه از مسجد شاد
منبر خونین محراب گلگون فتوای جلاد
دوباره طغیان و طوفان عدل و رهائی
سپیده جاریست صدای فریاد مرگ جدائی