در مدرسه

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
آموزگار:
کدام دختر است
که به باد شو می‌کند؟
کودک:
دختر همه‌ی هوس‌ها.
آموزگار:
باد، به‌اش
چشم روشنی چه می‌دهد؟
کودک:
دسته‌ی ورق‌های بازی
و گردبادهای طلایی را.
آموزگار:
دختر در عوض
به او چه می‌دهد؟
کودک:
دلک ِ بی‌شیله پیله‌اش را.
آموزگار:
دخترک
اسمش چیست؟
کودک:
اسمش دیگر از اسرار است!
[پنجره‌ی مدرسه، پرده‌یی از ستاره‌ها دارد.]
[font=&quot]فدریکو گارسیا لورکا_ترجمه احمد شاملو[/font]