خیلی کوتاه از فریدون مشیری

31/5/10
1
0
0
یزد
فریدون مشیری شاعر برجسته معاصر و از سر امدان شعر نو امروز ایران به سال 1305 در تهران چشم به جهان گشود .. دوره ابتدایی و متوسطه را در مشهد و تهران به انجام رسانید و مدتی نیز در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد . سپس در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول کار شد .. اثار او از هجده سالگی به طور پراکنده در مطبوعات انتشار یافت و با استقبال فراوان مردم روبه رو شد تا کنون از اشعار او کتاب های "تشنه توفان" سال1334 . "گناه دریا" سال 1335."نایافته" سال 1336."ابر"سال 1340."ابر و کوچه" سال 1346."بهار را باور کن" سال 1347.."از خاموشی"سال 1356 ."از دیار اشتی" سال 1371."اه باران"سال 1375.منتشر گردیده که بعضی به کلی نایاب و بعضی به چاپ های 3 یا 4 رسیده است .. در سال 1348نیز مجموعه ای از کتاب های یاد شده به نام "پرواز با خورشید" انتشار یافته است . منتخبی از نادره گفتار های شیخ ابوسعید ابی الخیر را نیز به نام "یکسو نگریستن و یکسان نگریستن" گرد اوری و منتشر کرده است . فریدون به سال 1333 ازدواج کرده و دارای دختر و پسزی به نام های بهار و بابک می باشد....