حلقه مستان

مستـــم و مستــــم ز شراب طهـــــور
باده به دستــــم به سر خــوان نـــــــور
مستـم و از مستي خــود سرخوشــم
جـــــــام نهادم ز سبـــــو سرکشـــــم
مـــي نستانـــــم بجــــــــز از دست او
هستــــم و مستــــم ز مــي وصــل او
ای کـه به دنبـــــال مــي کهنـــــــه ای
حلقـــه به دست در هـــر خانــــــه ای
مـي نفـروشنــــد در آن خــــــانـه هـــا
بــاده نريزنــــــــــد بــه پيمــــــانــه هــا
آنکـــــــه تــو را بــــاده به دينــــــــار داد
عقل و شعــــــــورت همه بر بـــــاد داد
بــــاده نبـــود آن، تو بدان زهــــــر بـــود
عامل هر فتنــــــه در اين دهــــــر بــود
لحظـــه ای با ما تـو در اين خانـه شــو
وارد اين حلقـــــــــه مستـانــــه شــــو
باده در اينجــــا نه به سيــم است و زر
دل به ميــــــــــان آور و چشمــــان تــر
سيم و زر اينجا همـــه جز خار نيست
صحبتــــــي از درهم و دينـــــار نيست
دل بستــانند و شـــــرابت دهنــــــــــد
جرئـه ای از آب حيــــــاتت دهنــــــــــد
دل بگــــــــذار و قـدحــي نــوش کــــن
جــــــــز مــي و ميخانه فراموش کـــن
اين چه سبوئي است به دستـــان من
اين چه کلامي است به گفتـــــــار من
اين چــه سبوئيست که خالــــي نشد
اين چــه شرابيست که فانـــــي نشد
قيـــــــد نفس زن تــو بنــوش و بنــوش
خود نفس است اين تو بکوش و بکوش
اين نفس است و نفس است و نفس
مــــي زن و مـــي نوش و درآ از قفس
باده ننوشـــــم به جــز از دست يـــــار
با مـــــي و ميخــــــانه ديگر چه کـــــار
خيز و بيــــا جلـــــوه ساقــــــي نگــــر
تــا شکني جــــــام و سبـــــوی دگـــر
هر چه در اينجا همه در مشت اوست
مستي اين مــي ز سرانگشت اوست
حسن جمالـــش که توانــــــد ســـرود
شمس به شـــــرم آيــد و آيــد فــــرود
هر چــه به گفتند ز اوصــــــاف دوست
اين همــــه در وصف سر مـوی اوست
من چه بگويـم که در اين خانه چيست
حلقـــه مستان به تماشــــای کيست
خود به درون آی و در اين حلقه شــــو
آگـــــه از اســــرار در اين پرده شــــو