حالتها

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
از آنجا که موسیقی مانند هنرهای دیگر مبین احساسات متنوع و مختلف است و موسیقی بدون آرادی در احساس همانند صدای منظم ماشین خواهد بود,اصطلاحاتی به منظور روح دادن به آن به وجود آورده اند که بعضی معرف حالات برونی و برخی مبین حالات درونی هستند که در نتیجه هدف هنر را که اکسپرسیون نام دارد,تحقق می بخشند وبه وسیله آنهاست که موسیقی با روش زنده اجرا می شود.

حالت های برونی:

قوی Forte f
دو برابر قوی Fortissimo ff
سه برابر قوی Forte fortissimo fff
ملایم piane p
دو برابر ملایم pianissimo pp​
سه برابر ملایم piano pinissimo ppp
اول قوی و بلافاصه ملایم Forte piano f-p
نیمه قوی Mezzo forte mf
نیمه ملایم Mezzo piano Mp
سبک Leggiro
متصل Legato
مشخص,واضح Marcato
مقطع staccato (stacc
دوباره قوی کردن صداها Rinforzando (rinforz
شدت و آکسان ناگهانی sforzando sfz
بر روی یک نت(صدا) Forzando fz
صداها ناگهان(یکباره)ملایم subito piano
به تدریج قوی کردن صداها Crescendo (cresc
به تدریج ملایم کردن صداها Decrescendo (decresc
به تدریج ملایم کردن صداها Diminuendo (dim

این حالت ها در موسیقی دینامیک نام دارد که تاثیرش ترجمه احساس و ادراک نسبی شدت و ضعف است.
دینامیک نیز یکی از عوامل سه گانه اکسپرسیون است.

حالت های درونی:

مهربان Amabile
عاشقانه Amoroso
باشجاعت Ardito
با هوس Capricciso
راحت Comodo
بالطف Con grazia
شیرین,ملایم Dolce
دردناک Doloroso
خشمگین Furioso
باخوشحالی Giocoso
غمگین Mesto
با ابهت Pomposo
دهقانی Rustico
مذهبی Religioso
آرام Tranquillo

منبع:تئوری موسیقی_مصطفی کمال پور تراب
 
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar