جمله موسیقی و رابطه آن با میزان

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
موسیقی نیز مانند کلام ، میتواند از جمله هایی بسیار روشن ترکیب یابد . از این گذشته هر جمله موسیقی( نه البته کاملا روشن مانند جمله کلامی ) ممکن است متشکل از کلمه هایی باشد . کلمه های موسیقی را موتیف مینامند .
جملات موسیقی چنان گوناگون هستند که فرمول بندی و دسته بندی آنها تقریبا غیر میسر است . و نیز نمیتوان قاعده ای روشن و مشخص برای شناخت موتیف های موسیقی و حد و مرز شکل هایشان وضع کرد . بعضی از جمله های موسیقی میتوانند به جمله های کوچک تر و احیانا غیر کامل تقسیم شوند . جمله های کوچک درون یک جمله بزرگ تر را به اصلاح نیم جمله میگویند . نیم جمله ها نیز گاه به تکه های کوچک تری تقسیم میشوند .
آغاز شدن جمله موسیقی ، و از آن روشن تر ، پایان گرفتن روی ضرب قوی ، نیمه قوی یا ضعیف ، تاثیر آشکاری بر حالت بیانی آن جمله میگذارد . از این رو قاعده ای وجود ندارد که جمله با کدام ضرب آغاز شود یا پایان گیرد ، اما این دو گونه پایان را با دو اصطلاح مشخص میکنند :

1- فرود مذکر: اگر نت پایان جمله بر روی ضرب قوی میزان بیفتد ، این پایان را فرود مذکر میگویند .
2- فرود مونث: پایان روی ضرب ضعیف ( یا قسمت ضعیف تر میزان ) را فرود مونث میگویند .