تویی یارم

گذشته اون روزایی که تو بودی در کنارم ... تو رفتی و من اینجا کوله باری غصه دارم

درسته رفـتی اما یاد تــو مونده کنارم ... هـنوزم واسه عشق رفته ی تو بی قرارم

بیا برگرد بمون با قلب خستم بی بهانه ... هنوزم عشق تو ؛ تو قلب من یه جایی داره

بیا با من بمون که بی تو ؛ من طاقت ندارم ... تـو دستامو بگیر ؛ بگو هنوزم تـویی یارم

که اگه تو نباشی ؛ بی تو من یاری ندارم