تعویض آمپ roland cube 20x با line 6 30w

6/7/16
5
0
1
25
سلام یک امپ رولند 20 دارم با لاین 6 عوض میکنم امپمو 1 ماهه خریدم
اختلاف قیمتم اگر داشت سر میدم