تعریف گام و درجات گام

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
گام عبارت است از توالی پله پله ی نت ها ، از یک نت مفروض تا اکتاو آن نت .

در فاصله اکتاو به طور معمول هفت نت وجود دارد ، ولی گام های شرق آسیا پنج نتی هستند . گام های دیگر مثل گام شش نتی و دوازده نتی نیز بعدا توسط آهنگسازان ابداع شدند .
گام الگوی موسیقی است. یعنی نشان دهنده نت هایی است که در موسیقی مورد نظر استفاده شده است . با تغییر محل فواصل پرده و نیم پرده در گام ، موسیقی نیز تغییر می کند و به این ترتیب موسیقی سرزمین های مختلف ، با رنگ و بوی خاص خود پیدا مشود .
درجات گام : هر یک از نتهای پلکام گام دارای شخصیت ( اهمیت ) ویژه ای هستند که به آن فونکسیون ( fonection ) یا کار کرد می گویند . فاصله هر نت از پایه گام را درجه آن نت می نامند درجات گام را با اعداد رومی نشان میدهند . در گام ماژور و مینور درجات اول ، چهارم و پنجم مهم تر از درجات دیگر هستند و شخصیت متمایزتزی نسبت به دیگر درجات دارند .
نام های درجات گام عبارتند از :

I تونیک tonique ( پایه )
II سور تونیک sus tonique ( روپایه )
III مدیانت mediant ( میانه )
IV سو دومینانت sous dominant ( زیر نمایان )
V دومینانت dominant ( نمایان )
VI سور دومینانت sus sominant ( رو نمایان )
VII سانسیبل sensible ( محسوس )
VIII اکتاو octave ( هنگام )

نت سانسیبل : اگر فاصله بین درجه هفتم و درجه هشتم گام ، نیم پرده باشد ، نت درجه هفتم (( سانسیبل )) نامیده می شود . پس برای پیدا کردن نت سانسیبل کافی است از اسم گام نیم پرده پایین برویم .
در موسیقی اروپا دو گام بیشتر از همه معمول است که گام ماژور و مینور می باشد . فعلا برای تشخیص این دو گام کافی است بدانیم که در گام ماژور ، درجه سوم گام ( فاصله سومین نت از نت پایه ) دو پرده است . در حالی که فاصله همین درجه در گام مینور از پایه دارای یک و نیم پرده است .
 
  • تشکر
واکنش‌ها: alibaniasad, negaar و Ehsan_p