تعاریف آلتراسیون ، مودولاسیون و گامهای همسایه

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
آلتراسیون :

نت هایی را که علامت عرضی به خود می گیرند نتهای آلتره Altre می گویند و عمل آلتره کردن ، آلتراسیون نامیده می شود .

مودولاسیون :

مودولاسیون معنی گذر از یک تونالیته به تونالیته دیگر را می دهد . برای انجام مودولاسیون ، باید نت نشان دهنده هویت تونالیته ای که قصد رفتنش را داریم شنیده شود . این نت می تواند ، نت سانسیبل یا درجه چهارم باشد . تغییر علامت نت هایی که مودولاسیون با آنها انجام می گیرد ، با علامت های تغییر دهنده ، در شیفره گذاری باس راهنمایی می شوند .

گام های همسایه :

گاه هایی را که با یک علامت از همدیگه جدا می شوند ، گاه های همسایه از نوع درجه اول می نامند . در گام های ماژور گام هایی را که روی درجه چهارم ،پنجم و ششم ساخته می شوند ، همسایه اصلی ( درجه اول ) می نامند.
برای نمونه در گام دو ماژور ، درجه چهارم گام ، فاماژور است که تنها با یک بمل از گام دو ماژور متمایز می شود . درجه پنجم دو ماژور ، سل ماژور است که با فادیز از دوماژور جدا می شود . درجه ششم گام دوماژور ، لامینور است که با یک علامت عرضی ( سل دیز ) از گام اصلی جدا می شود .
گام هایی را که روی درجه دوم و سوم ساخته می شوند ، همسایه فرعی درجه دوم می گویند . این درجات با یک علامت سرکلید و یک علامت عرضی از گام های درجه اول جدا می شوند ، به عنوان مثال گام ر ماژور با دو دیز و سی بمل ماژور با دوبمل در سرکلید هم جزو این دسته است .
گامی را که روی درجه هفتم ساخته می شود ، همسایه از نوع درجه سوم می گویند و با گام پایه ، سه علامت اختلاف دارد .
در گامهای مینور ، درجه سوم گام (ماژور نسبی ) همسایه درجه اول است که با یک علامت عرضی ( نت سانسیبل گام مینور ) از گام مینور جدا می شود .
در گام های مینور درجات ششم و هفتم آلتره نشده ( یعنی درجه ششم و هفتم گام مینور برای ایجاد سانسیبل بالا برده نشده باشد ) همسایه درجه دوم است .
درجه چهارم و پنجم مینور ، نسبی درجه سوم هستند ، چون هر کدام با یک علامت سرکلید و یک علامت عرضی ( نت سانسیبل ) از گام اصلی که دارای یک علامت عرضی است ( گام مینور ) جدا می شود .
درجه دوم گام مینور که با دو علامت سرکلید و یک علامت عرضی از گام مینور ( خود دارای یک علامت عرضی است ) جدا می شود ، همسایه درجه چهارم است .
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: