تردید

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
نمیدانم


کوله بار تردیدم پر


و شانه های باورم نحیف


در گذرگاه بی برگشت زندگی


همچون عابری عجول


با دوگانگی دست و پنجه نرم میکنم


از چه می روم؟


از چه بمانم؟


مقصد رفتنم کدامین مکان است؟


دلیل ماندنم چیست؟


تا کجا باید دوید؟


تا ابد باید ماند؟


این سرطان بد خیم


تمام ذهنم را در بر گرفته


گر گفتم از این آتش تردید


در منجلاب زندگی پا به گل ماندم


سرانجامم عدم


نسیبم بهشتیست برین؟


یا سهمم قعر دوزخ است


آه


این حقیقت است


یا دروغی شرم آور


چه کس حاکم است بر اعمالم


هه


کسی نیست


هیچکس