تاریخچه ای مختصر از موسیقی ایران

18/9/09
4
0
0
تهران
موسيقی ايران
مورخين برای موسيقی ايران چهار دوره متوالی قائل شده­اند که عبارتند از:


الف : پيش از آرين­ها :
بوميان پيش از تاريخ مدون ايران در هنر موسيقی مهارت داشتند و سازهای آنها عبارت بودند از : چنگ، نی­لبک، طبل و يک نوع عودی که آن را چنگ شوئی ناميده­اند.


ب : موسيقی در زمان آرين­ها :
هنگامی که امپراطوری مادها و هخامنشيان بوجود آمد، در دربار آنان موسيقي­دانان و نغمه ­سرايان با آواز، عود و چنگ و بربط مجالس جشن را پرهيجان و شادی ­آفرين می ­کردند.
.
ج : موسيقی در دوره بعد از اسکندر :
هنگامی که اسکندر مقدونی تخت جمشيد را طعمه حريق می­کرد، بارمنون از فرماندهان سپاه او اردوی داريوش سوم را محاصره و در آنجا سيصد و هشت يا نه نفر زنن را بازداشت کرد که همه در دربار آخرين پادشاه هخامنشی ساززن و در هنر موسيقی مهارت داشتند.پس از آنکه اسکندر از بين رفت، نوعی حکومت ملوک الطوايفی در ايران برقرار شد که تقريباً پانصد سال ادامه داشت. در دربار پادشاهان اشکانی که شيفته تمدن و آداب و رسوم يونانی شده بودند، معمول شد پيسهای اشيلeschyle و اورپيد uripide و موسيقی يونانی را اجرا کنند، تا اينکه چند قرن بعد در اواخر دوره ساسانی و پس از انتشار مذهب مانويان دگربار موسيقی ايران رواج يافت.
موسيقی ايران در عهد سلطنت خسروپرويز ارتباط نزديکی با موسيقی هندی داشت و موسيقی ايرانی به اندازه ­ای در کشورهای همسايه انعکاس داشت که بسياری از موسيقی ­دانان و هنرمندان خارجی برای تکميل اين فن به ايران می ­آمدند بخصوص بيزانتنها و اعراب.
آلات موسيقی معمول اين دوره عبارتند از : رباب ايرانی ­که ­آنرا­ دار می ­ناميدند،رباب هندی،بربط ،چنگ ،عود، نی ­لبک،قره ­نی وسازی مانند تار موسوم به زنگ zang.
معروفترين آهنگ­زنان اين دوره عبات بودند از : باربد،نکيسا و رامتين.
لازم بذکر است که مجموع آثار باربد شامل 360 آهنگ و 350 آواز و تعدادی تصنيف بود که متاسفانه هيچکدام از آنها باقی نمانده است.
حکيم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه ماجرای آمدن باربد به دربار خسروپرويز را در طی داستانی بی ­نهايت زيبا و دل ­انگيز ضبط کرده است و در طی آن نام عده ­ای از آهنگ­های باربد از جمله سبز در سبز، خسروانی و ... را ذکر کرده است و نظامی هم در خسرو شيرين از آهنگ­های باربد شورشيرين را ياد می ­کند که همين آهنگ بعدها به ابوعطا شهرت يافت.


د: موسيقی ايرانی پس از اسلام :
گرچه بعد از ظهور اسلام در ايران مدتی موسيقی ايرانی به فراموشی سپرده شد،لکن باز هم طولی نکشيد که توجه بسياری از دانشمندان و فلاسفه ايرانی جلب شد و فلاسف ه­هايی مانند ابنسينا، فارابی و عمرخيام در احيای موسيقی ايرانی تلاش زيادی کردند که بايد ذکريای رازی را هم جزو آن­ها دانست.
موسيقي­دانان ارجمند ايرانی ابواسحق موصلی هم رديف­های موسيقی امروز عربی را بنيان­گذاری کرد و فارابی اسلوب موسيقی ­دان و فيلسوف عرب (اسکندری) را تکميل کرد؛ يعنی با افزودن تعداد زه ­های رباب، ساز مشهور ايرانی را که تار می ­ناميم اختراع کرد. در نيمه دوم قرن دهم ميلادی هنر و علم موسيقی بوسيله انجمن سياسی و مذهبی معروف به اخوان الصفا رواج پيدا کرد.

منبع
نام کتاب :
گنجينه­های دانش(اطلاعات عمومی)
مولفان :
دکتر سيد محمود اختريان، دکتر سيد کاظمی خلخالی و رحيم چاوش اکبری
نوبت چاپ :
سيزدهم 1382
چاپ :
پيام حق