بگـــــــــو عـاشقی هنوزم

دیگه خستم از زمونه ... از سکـوت عـاشقـونـه

دیگه مردم از جدایـی ... سکوتت دل میسوزونه

نگاهت میگه هنــوزم ... تـــو دلت یه جایی دارم

دل تـــو آبی دریـاست ... مـنـم موج بی قـرارم

پس همیشه توی شبهات ... تو به آسمون نگاه کن

بــــرای دیــدن خـوابــم ... فـقط اسممو صدا کن

بـگو کـه تـرسی نـداری ... بـگو عـاشقی هنوزم

بگــو که میمونی با مـن ... از نبود تـو می سوزم