ببخش خدا

Guitar Love

هنرمند
2/1/10
300
262
63
جایی حوالیه خزان
چقدر دورم ازت خدا،ببخشم
شدم سر به هوا،خدا ببخشم
حواسم نیست می بینی گناهم
من هر کاری دلم میخواست کردم
ولی دیگه رسیدم به یه بن بست
شدم فریاد بی صدا،ببخشم
خدا توبه، پر از گنام می دونم
می دونم سخته رد شی از گناهام
مثه پرنده تو قفس اسیرم
میخوام با تو بشم رها ببخشم
تو رو حوالیه دل حس نکردم
می دونم که گناهام بی شماره
ولی به گونهٔ خیسم نظر کن
در رحمت رو روم وا کن ببخشم
خدا ببخش بدی هایی که کردم
تو بودی و تو رو هرگز ندیدم
نگاه کن که پشیمونم،خدایا
ببخش منو، تو رو خدا ببخشم....