باران

  • شروع کننده موضوع parsa
  • تاریخ شروع
4/9/09
7
0
0
فارس-ك
ای دوست دیدهایم دارد هوای باران تنگ است دل برای لبخند های یاران
بیدار باش شاید امشب غزل بگویم یا سوگ نامه خوانم در باب سوگواران

با یک نگاه بردی عقل از سرحریفان آخر بگو چه خواهی از جان هوشیاران
آنگونه منع کردند ما را زهم که انگار پیوسته باده خوردیم در جمع روزه داران.....

رفتی و خود ندیدی ماراچه عاقبت شد باز آی تا ببینی احوال تک سواران و....