اون برمیگرده

27/11/17
17
15
3
20
دزفول
دیگه نه دیگه نه
کاری ندارم به کارت
برو ، با هرکی که خواستی باش
ولی هنوزم... هی میگم هی میگم برمیگرده
دست تو دست دور شهر میگرده
اون برمیگرده ، اون برمیگرده
ولی برنگشت ، هیچوقت برنگشت الان
روزا میگذره و منم همش تو فکرم
با همه لج کردم گفتم فقط اونو میخوام
اونو میخوام با همه بدیاش ، همه سردیاش ، با همه حرفایی که زد و رفت بجاش الان
هی میگم هی میگم برمیگرده
دیوونه شدم و میگم برمیگرده
اون رفت دیگه برنگشت...