آهای غریبه آشنا

15/2/10
114
9
18
ايران!


آهای غریبه آشنا
صدای مبهمه دلم

بدون دمه آخرمه
وقتی نباشی تو دلم

سکوته لحضه های درد
نبود تو تقاص این قلب سردم