آموزش ارگ نوازی جلسه (دوم)

11/8/09
413
41
28
اهواز
زمانبندی (کشش) نتها
اگر به یک قطعه موسیقی توجه کنید متوجه می شوید که بعضی از صداها (نتها) کوتاهتر وبعضی
کشیده تر به گوش می رسند.
به عبارت دیگر نتها در یک قطعه موسیقی زمانهای مختلفی دارند. برخی سریعتر و برخی کندتر اجرا
می شوند. واحد اندازه گیری زمان در موسیقی ضرب (شمارش) نامیده می شود. یک نت
می تواند یک دو سه و..... ضرب زمان داشته باشد.
ضرب در موسیقی زمان ثابت و مشخصی ندارد ودر قطعات مختلف موسیقی بسته به نظر آهنگساز
قبل تغییراست اما شما فعلا آنرا حدود یک ثانیه در نظر بگیرید. تشخیص اینکه یک نت دو ر می
و یا نت دیگری است از محل قرار گرفتن آن روی خطوط حامل امکان پذیر است ولی تشخیص اینکه
یک نت چه مقدار زمان (کشش) دارد از شکل آن نت قابل تشخیص است که بصورت زیر می باشد:

مثال زیر به روشن تر شدن موضوع کمک می کند:

طرز نشستن
نحوه نشستن شما در پشت سازبسیار مهم است زیر تاثیر زیادی در خوب و راحت نواختن شما
خواهد گذاشت.
پشت شما باید کاملا صاف باشد کمی به سمت جلو متمایل شوید و شا نه هایتان کاملا آزاد باشد.
باازوی شما باید حالت عمودی داشته باشد وساعد شما باید در و ضعیت افقی و عمودی بر بازویتان
باشد. مچ دستانتان بدون اینکه به سمت بالا یا پایین مکتمایل شود در امتداد ساعدتان بوده و نوک
انگشتانتان روی کلاویه ها باشد ( مطابق شکل زیر).
صورت شما باید وسط کیبورد و روبروی محل قرار دادن نتها باشد.
ارتفاع و محل میز کیبورد یا صندلی خود را به صورتی تنظیم کنید که بتوانید چنین وضعیتی داشته
باشید.

نحوه قرار دادن انگشتان
انگشتان را کمی خم کنید و نوک آنها را بر روی کلاویه ها قرار دهید مانند اینکه چیزی شبیه
به یک توپ تنیس یا یک سیب در دستانتان قرار دارد ( شکل زیر )
هنگام نواختن هم دقت داشته باشید که حالت انگشتانتان به همین شکل باقی بماند.
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: 2 کاربران